Petycje


Rejestr petycji

Rejestr dostępny jest tutaj

 

Zbiorcza informacja o petycjach - Rada Miasta Rydułtowy

Zbiorcza informacja o petycjach dostępna jest tutaj

 

Zbiorcza informacja o petycjach - Burmitrz Miasta Rydułtowy

Zbiorcza informacja o petycjach dostęna jest tutaj

 

 

Sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji kierowanej do Burmistrza Miasta Rydułtowy lub Rady Miasta Rydułtowy może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Burmistrza bądź Rady.

Nadawca petycji

Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.

Można to zrobić w interesie:

 • publicznym, czyli wszystkich obywateli,

 • podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,

 • innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą. 

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.

 2. wskazanie adresata petycji,

 3. wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Autor petycji powinien wiedzieć, że:

 1. o tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma,

 2. petycje można złożyć w sposób tradycyjny (forma pisemna) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

 3. konieczne jest podpisanie petycji – anonimy nie są rozpatrywane (gdy petycję wnosi grupa podmiotów podpis składa osoba reprezentująca),

 4. złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat,

 5. sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi,

 6. petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania,

 7. dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. Poz. 1182 z późn. zm.),

 8. po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot, w interesie którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję).

Tryb rozpatrywania petycji:

 1. żądanie petycji musi być skierowane do takich adresatów, którzy posiadają kompetencje w tej sprawie,

 2. w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji podmiot ją rozpatrujący wzywa autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji, gdy stwierdzi braki formalne,

 3. petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia (w wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu),

 4. adresat petycji jest zobowiązany do poinformowania jej autora o sposobie rozpatrzenia petycji,

 5. nie podejmuje się pracy nad wcześniej rozpatrzoną petycją, jeśli nie zgłasza się nowych faktów lub dowodów.

Rejestr petycji

Rejestr dostępny jest tutaj

 

Zbiorcza informacja o petycjach - Rada Miasta Rydułtowy

Zbiorcza informacja o petycjach dostępna jest tutaj

 

Zbiorcza informacja o petycjach - Burmitrz Miasta Rydułtowy

Zbiorcza informacja o petycjach dostęna jest tutaj

 

 

Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Grzenia
email: kgrzenia@urzad.rydultowy.pl
, w dniu:  19‑11‑2015 11:06:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Jędrośka
email: kjedroska@urzad.rydultowy.pl tel.:32 4537402 fax: 32 4537410
, w dniu:  19‑11‑2015 11:06:04
Data ostatniej aktualizacji:
29‑06‑2021 14:40:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie