RODO


Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - zwanego dalej RODO, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rydułtowy z siedzibą w Urzędzie Miasta Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, um@rydultowy.pl, tel. (32) 45 37 411.
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pracownik Urzędu Miasta Rydułtowy, Michał Sobik. Dane kontaktowe: telefon (32) 45 37 480 e-mail iod@rydultowy.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja statutowych i ustawowych zadań Miasta Rydułtowy. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej lub świadczenia usług dla zainteresowanych nimi osób.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu (celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku),
 • wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit . c RODO,
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora - art. 6 ust. 1 lit . e RODO.
 1. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych – stosownie do art. 16 RODO,
 • żądania usunięcia danych osobowych (chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),
 • żądania ograniczenia przetwarzania – stosownie do art. 18 RODO i w wymienionych tam przypadkach,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach opisanych w art. 21 RODO,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości prowadzenia sprawy.
 2. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.

 

Inne dokumenty dot. zasad przetwarzania danych:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
240KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Iwona Duda
email: iduda@urzad.rydultowy.pl tel.:32 4537478
, w dniu:  28‑05‑2018 13:48:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Musioł
email: jmusiol@urzad.rydultowy.pl
, w dniu:  28‑05‑2018 13:48:40
Data ostatniej aktualizacji:
07‑06‑2024 13:24:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie