RODO Straż Miejska


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO” informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Miasta Rydułtowy z siedzibą przy ulicy Jagielońskiej 33, 44-280 Rydułtowy. Kontakt e-mail: strazmiejska@urzad.rydultowy.pl, telefon: (32) 45 37 457.

  2. Inspektorem Ochrony Danych jest pan Michał Sobik, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt e-mail: iod@rydultowy.pl, telefon: (32) 45 37 480.

  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a,b,c,d,e Rozporządzenia RODO.

  4. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione jednostki organizacyjne Miasta Rydułtowy, inne podmioty na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być dostępne dla usługodawców, którzy wykonują zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu i utrzymania systemów informatycznych.

    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego w ust. 3 oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo:

1) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia   przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w Rozporządzeniu RODO.

2) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażenia zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

3) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

7. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r o ochronie danych osobowych przetwarzanych z w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Miasta Rydułtowy z siedzibą przy ulicy Jagielońskiej 33, 44-280 Rydułtowy. Kontakt e-mail: strazmiejska@urzad.rydultowy.pl, telefon: (32) 45 37 457.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest pan Michał Sobik, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt e-mail: iod@rydultowy.pl, telefon: (32) 45 37 480.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Staży Miejskiej na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Straż Miejska zgodnie z art. 10 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, których dane dotyczą uzyskane:

1) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

2) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których Straż Miejska posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

4. Osoby, których dane dotyczą mają prawo:

1) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzanych danych osobowych w przypadkach określonych w Rozporządzeniu RODO.

2) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego w ust. 3 oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione jednostki organizacyjne Miasta Rydułtowy, inne podmioty na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być dostępne dla usługodawców, którzy wykonują zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu i utrzymania systemów informatycznych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Grzenia
email: kgrzenia@urzad.rydultowy.pl
, w dniu:  09‑05‑2019 07:24:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Grzenia
email: kgrzenia@urzad.rydultowy.pl
, w dniu:  09‑05‑2019 07:24:25
Data ostatniej aktualizacji:
09‑05‑2019 08:45:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie